Učitelj/ica solfeggia

OSNOVNA GLAZBENA ŠKOLA IVE TIJARDOVIĆA DELNICE

Školska 25,51300 Delnice

Matični broj:3391523

OIB:25862469667

Tel-fax:051/814-072

Mob:091/4-814 -072

e-mail:ured@ogs-itijardovica-delnice.skole.hr

Temeljem članka 107. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi

(N. N. 87/08,86/09,91/10,105/10 , 90/11 i 16/12)

Osnovna glazbena škola Ive Tijardovića Delnice ,Školska 25,51300 Delnice

na dan 19.siječnja 2018. godine raspisuje

 

N A T J E Č A J

za popunu radnog mjesta

-učitelj/ica SOLFEGGIA: 1 izvršitelj na neodređeno nepuno radno vrijeme- 20 sati u nastavi

 

Uvjeti prema Zakonu o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi.

Natječaj traje osam ( 8 ) dana od dana objave, a prijave s potrebnom dokumentacijom treba dostaviti poštom na gore navedenu adresu sa naznakom “Za natječaj ” .

Nepotpune prijave neće se razmatrati

Učitelj/ica flaute

OSNOVNA GLAZBENA ŠKOLA IVE TIJARDOVIĆA DELNICE

Školska 25,51300 Delnice

Matični broj:3391523

OIB:25862469667

Tel-fax:051/814-072

Mob:091/4-814 -072

e-mail:ured@ogs-itijardovica-delnice.skole.hr

Temeljem članka 107. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi

(N. N. 87/08,86/09,91/10,105/10 , 90/11 i 16/12)

Osnovna glazbena škola Ive Tijardovića Delnice ,Školska 25,51300 Delnice

na dan 23.studenog 2017. godine raspisuje

N A T J E Č A J

 za popunu radnog mjesta

 

učitelj/ica FLAUTE: 1 izvršitelj na neodređeno nepuno radno vrijeme- 11 sati u nastavi

 

Uvjeti prema Zakonu o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi.

Natječaj traje osam ( 8 ) dana od dana objave, a prijave s potrebnom dokumentacijom treba dostaviti poštom na gore navedenu adresu sa naznakom “Za natječaj ” .

Nepotpune prijave neće se razmatrati

Učitelj/ica trube

OSNOVNA GLAZBENA ŠKOLA IVE TIJARDOVIĆA DELNICE

Školska 25,51300 Delnice

Matični broj:3391523

OIB:25862469667

Tel-fax:051/814-072

Mob:091/4-814 -072

e-mail:ured@ogs-itijardovica-delnice.skole.hr

Temeljem članka 107. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj škol

(N. N. 87/08,86/09,91/10,105/10 , 90/11 i 16/12)

Osnovna glazbena škola Ive Tijardovića Delnice ,Školska 25,51300 Delnice

na dan 25.listopada 2017. godine raspisuje

 

N A T J E Č A J

za popunu radnog mjesta

 

-učitelj/ica TRUBE : 1 izvršitelj na neodređeno nepuno radno vrijeme-11 sati u nastavi

 

Uvjeti prema Zakonu o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi.

Natječaj traje osam ( 8 ) dana od dana objave, a prijave s potrebnom dokumentacijom treba dostaviti poštom na gore navedenu adresu sa naznakom “Za natječaj ” .

Nepotpune prijave neće se razmatrati

Ravnatelj/ica škole

REPUBLIKA HRVATSKA

PRIMORSKO GORANSKA ŽUPANIJA

OSNOVNA GLAZBENA ŠKOLA IVE TIJARDOVIĆA DELNICE

KLASA:003-06/17-01/25

URBROJ:2112-31-1-17-01

 

Temeljemčlanka 127.stavak 1 Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi(“N.N.”broj:87/08.,86/09.,92/10.,105/10.,90/11.,5/12.,16/12.,126/12.,94/13.,152/14. i 7/17.)

i članka Statuta Osnovne glazbene škole Ive Tijardovića Delnice.Školski odbor Osnovne glazbene škole Ive Tijardovića Delnice raspisuje,na dan 1.listopada

NATJEČAJ

za izbor i imenovanje ravnatelja/ice škole 

 

Za ravnatelja/icu škole može biti imenovana osoba koja ispunjava uvjete utvrđene člankom 126.Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi(“N.N.”broj:87/08.,86/09.,92/10.,105/10.,90/11.,5/12.,16/12.,126/12.,94/13.,152/14. i 7/17.).

Ravnatelj/ica škole se imenuje na 5 godina.

Uz prijavu na natječaj,koja mora biti vlastoručno potpisana,potrebno je priložiti u izvorniku ili ovjerenoj preslici:

  • životopis
  • dokaz o državljanstvu
  • diplomu o stečenoj stručnoj spremi
  • uvjerenje poslodavca o stažu osifuranja na odgojno-obrazovnim poslovima u školskoj ustanovi
  • dokaz o položenom stručnom ispitu odnosno dokaz da je osoba oslobođena obveze polaganja tručnog ispita
  • uvjerenje nadležnog suda,ne starije od 30 dana,da se protiv kandidata ne vodi kazneni postupak
  • potvrdu o stažu Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje(potvrda ili elektronski zapis HZMO)
  • kandidati koji mogu biti ravnatelji temelje članka 126.stavak 3Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi(“N.N.”broj:87/08.,86/09.,92/10.,105/10.,90/11.,5/12.,16/12.,126/12.,94/13.,152/14. i 7/17.) obavezni su dostaviti i dokaz iz kojeg je vidljivo da u trenutku prijave na natječaj obavljaju poslove racvnatelja u najmanje drugom uzastopnom mandatu u školskoj ustanovi.
Na natječaj se mogu javiti osobe oba spola.
Rok za podnošenje prijava je 8(osam) dana od dana objave natječaja.
Prijave s dokazima o ispunjavnju ivjeta natječaja dostaviti u zatvorenoj omotnici,preporučenom poštom,na adresu:Osovna glazbena škola Ive Tijardovića Delnice,Školska 25,51 300 Delnice s naznakom “PRIJAVA NA NA NATJEČAJ ZA RAVNATELJA-ne otvarati”.
Nepravovremene i nepotpune prijave neće se razmatrati.
O rezultatima natječaja kandidati će biti obaviješteni u roku od 45 dana od isteka roka za podnošenje prijava.

Učitelj/ica solfeggia

OSNOVNA GLAZBENA ŠKOLA IVE TIJARDOVIĆA DELNICE

Školska 25,51300 Delnice

Matični broj:3391523

OIB:25862469667

Tel-fax:051/814-072

Mob:091/4-814 -072

e-mail:ured@ogs-itijardovica-delnice.skole.hr

Temeljem članka 107. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi

(N. N. 87/08,86/09,91/10,105/10 , 90/11 i 16/12)

Osnovna glazbena škola Ive Tijardovića Delnice ,Školska 25,51300 Delnice

na dan 29.rujna 2017. godine raspisuje

                                                                 N A T J E Č A J

za popunu radnog mjesta

- učitelj/ica SOLFEGGIA: 1 izvršitelj na neodređeno nepuno radno vrijeme- 12 sati u nastavi

 

Uvjeti prema Zakonu o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi.

Natječaj traje osam ( 8 ) dana od dana objave, a prijave s potrebnom dokumentacijom treba dostaviti poštom na gore navedenu adresu sa naznakom “Za natječaj ” .

Nepotpune prijave neće se razmatrati

Učitelj/ice gitare,harmonike i klavira

OSNOVNA GLAZBENA ŠKOLA IVE TIJARDOVIĆA DELNICE

Školska 25,51300 Delnice

Matični broj:3391523

OIB:25862469667

Tel-fax:051/814-072

Mob:091/4-814 -072

e-mail:ured@ogs-itijardovica-delnice.skole.hr

Temeljem članka 107. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj škol

(N. N. 87/08,86/09,91/10,105/10 , 90/11 i 16/12)

Osnovna glazbena škola Ive Tijardovića Delnice ,Školska 25,51300 Delnice

na dan 13.rujna 2017. godine raspisuje

                                                                 N A T J E Č A J

za popunu radnog mjesta

- učitelj/ica KLAVIRA: 1 izvršitelj na neodređeno nepuno radno vrijeme- 12 sati u nastavi

- učitelj/ica HARMONIKE: 1 izvršitelj na neodređeno nepuno radno vrijeme- 11 sati u nastavi

-učitelj/ica GITARE: 1 izvršitelj na neodređeno puno radno vrijeme-22 sata u nastavi

-učitelj/ica GITARE: 1 izvršitelj na određeno nepuno radno vrijeme-11 sati u nastavi

 

Uvjeti prema Zakonu o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi.

Natječaj traje osam ( 8 ) dana od dana objave, a prijave s potrebnom dokumentacijom treba dostaviti poštom na gore navedenu adresu sa naznakom “Za natječaj ” .

Nepotpune prijave neće se razmatrati

Učitelj/ica klavira

            OSNOVNA GLAZBENA ŠKOLA IVE TIJARDOVIĆA DELNICE

                                Školska 25,51300 Delnice

                                    Matični broj:3391523

                                      OIB:25862469667

                                    Tel-fax:051/814-072

                                     Mob:091/4-814 -072

                e-mail:ured@ogs-itijardovica-delnice.skole.hr

Temeljem članka 107. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi

                   (N. N. 87/08,86/09,91/10,105/10 , 90/11 i 16/12)

     Osnovna glazbena škola Ive Tijardovića Delnice ,Školska 25,51300 Delnice

                         na dan 5.rujna 2017. godine raspisuje

                                         N A T J E Č A J

                                 za popunu radnog mjesta

 

- učitelj/ica KLAVIRA: 1 izvršitelj na neodređeno puno radno vrijeme- 22 sata u nastavi

 

Uvjeti prema Zakonu o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi.

Natječaj traje osam ( 8 ) dana od dana objave, a prijave s potrebnom dokumentacijom treba dostaviti poštom na gore navedenu adresu sa naznakom “Za natječaj ” .

Nepotpune prijave neće se razmatrati

Učitelj/ica flaute, harmonike,klavira,solfeggia,trube i udaraljki

OSNOVNA GLAZBENA ŠKOLA IVE TIJARDOVIĆA DELNICE

Školska 25,51300 Delnice

Matični broj:3391523

OIB:25862469667

Tel-fax:051/814-072

Mob:091/4-814 -072

e-mail:ured@ogs-itijardovica-delnice.skole.hr

Temeljem članka 107. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj škol

 (N. N. 87/08,86/09,91/10,105/10 , 90/11 i 16/12)

 Osnovna glazbena škola Ive Tijardovića Delnice ,Školska 25,51300 Delnice

 na dan 16.kolovoza 2017. godine raspisuje

  N A T J E Č A J

  za popunu radnog mjesta

- učitelj/ica KLAVIRA: 1 izvršitelj na određeno nepuno radno vrijeme- 10 sati u nastavi

-učitelj/ica UDARALJKI: 1 izvršitelj na neodređeno nepuno radno vrijeme-8 sati u nastavi

-učitelj/ica SOLFEGGIA: 1 izvršitelj na određeno nepuno radno vrijeme- 20 sati u nastavi

-učitelj/ica TRUBE : 1 izvršitelj na neodređeno nepuno radno vrijeme-11 sati u nastavi

- učitelj/ica FLAUTE: 1 izvršitelj na određeno nepuno radno vrijeme- 11 sati u nastavi

- učitelj/ica HARMONIKE: 1 izvršitelj na neodređeno nepuno radno vrijeme- 11 sati u nastavi

 

 

Uvjeti prema Zakonu o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi.

Natječaj traje osam ( 8 ) dana od dana objave, a prijave s potrebnom dokumentacijom treba dostaviti poštom na gore navedenu adresu sa naznakom “Za natječaj ” .

Nepotpune prijave neće se razmatrati

UČITELJI/ICE

OSNOVNA GLAZBENA ŠKOLA IVE TIJARDOVIĆA DELNICE

Školska 25,51300 Delnice

Matični broj:3391523

OIB:25862469667

Tel-fax:051/814-072

Mob:091/4-814 -072

e-mail:ured@ogs-itijardovica-delnice.skole.hr

Temeljem članka 107. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj škol

 (N. N. 87/08,86/09,91/10,105/10 , 90/11 i 16/12)

 Osnovna glazbena škola Ive Tijardovića Delnice ,Školska 25,51300 Delnice

 na dan 17.kolovoza 2016. godine raspisuje

  N A T J E Č A J

  za popunu radnog mjesta

- učitelj/ica KLAVIRA: 1 izvršitelj na određeno nepuno radno vrijeme- 20 sati ukupnog tjednog zaduženja (11 sati u nastavi)

-učitelj/ica KLAVIRA: 1 izvršitelj na neodređeno nepuno radno vrijeme-22 sata ukupnog tjednog zaduženja(12 sati u nastavi)

-učitelj/ica HARMONIKE:  1 izvršitelj na neodređeno nepuno radno vrijeme -20 sati ukupnog tjednog zaduženja(11 sati u nastavi)

-učitelj/ica UDARALJKI: 1 izvršitelj na neodređeno nepuno radno vrijeme-16 sati ukupnog tjednog zaduženja(8 sati u nastavi)

-učitelj/ica UDARALJKI : 1 izvršitelj na određeno nepuno radno vrijeme-1 sat ukupnog tjednog zaduženja

-učitelj/ica GITARE: 1 izvršitelj na određeno puno radno vrijeme-40 sati ukupnog tjednog zaduženja(22 sata u nastavi)

-učitelj/ica SOLFEGGIA: 1 izvršitelj na određeno nepuno radno vrijeme-35 sati ukupnog tjednog zaduženja(19 sati u nastavi)

-učitelj/ica SOLFEGGIA:  1 izvršitelj na neodređeno nepuno radno vrijeme-20 sati ukupnog tjednog zaduženja (11 sati u nastavi)

-učitelj/ica TRUBE : 1 izvršitelj na neodređeno nepuno radno vrijeme-20 sati ukupnog tjednog zaduženja(11 sati u nastavi)

 

Uvjeti prema Zakonu o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi.

Natječaj traje osam ( 8 ) dana od dana objave, a prijave s potrebnom dokumentacijom treba dostaviti poštom na gore navedenu adresu sa naznakom “Za natječaj ” .

Nepotpune prijave neće se razmatrati

Učitelj/ica flaute

OSNOVNA GLAZBENA ŠKOLA IVE TIJARDOVIĆA DELNICE

Školska 25,51300 Delnice

Matični broj:3391523

OIB:25862469667

Tel-fax:051/814-072

Mob:091/4-814 -072

e-mail:ured@ogs-itijardovica-delnice.skole.hr

Temeljem članka 107. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi

(N. N. 87/08,86/09,91/10,105/10 , 90/11 i 16/12)

Osnovna glazbena škola Ive Tijardovića Delnice ,Školska 25,51300 Delnice

na dan 29.srpnja 2016. godine raspisuje

N A T J E Č A J

za popunu radnog mjesta

- učitelj/ica FLAUTE: 1 izvršitelj na određeno nepuno radno vrijeme- 20 sati ukupnog tjednog zaduženja

(11 sati u nastavi)

Uvjeti prema Zakonu o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi.

Natječaj traje osam ( 8 ) dana od dana objave, a prijave s potrebnom dokumentacijom treba dostaviti poštom na gore navedenu adresu sa naznakom “Za natječaj ” .

Nepotpune prijave neće se razmatrati

UČITELJ/UČITELJICA GITARE

OSNOVNA GLAZBENA ŠKOLA IVE TIJARDOVIĆA DELNICE

Školska 25,51300 Delnice

Matični broj:3391523

OIB:25862469667

Tel-fax:051/814-072

Mob:091/4-814 -072

e-mail:ured@ogs-itijardovica-delnice.skole.hr

Temeljem članka 107. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi

(N. N. 87/08,86/09,91/10,105/10 , 90/11 i 16/12)

Osnovna glazbena škola Ive Tijardovića Delnice ,Školska 25,51300 Delnice

na dan 07. prosinca 2015. godine raspisuje

N A T J E Č A J

za popunu radnog mjesta

- učitelj/ica GITARE: 1 izvršitelj na određeno puno radno vrijeme- 40 sati ukupnog tjednog zaduženja (22 sati u nastavi)

Uvjeti prema Zakonu o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi.

Natječaj traje osam ( 8 ) dana od dana objave, a prijave s potrebnom dokumentacijom treba dostaviti poštom na gore navedenu adresu sa naznakom “Za natječaj ” .

Nepotpune prijave neće se razmatrati

UČITELJ/UČITELJICA FLAUTE I GITARE

OSNOVNA GLAZBENA ŠKOLA IVE TIJARDOVIĆA DELNICE

Školska 25,51300 Delnice

Matični broj:3391523

OIB:25862469667

051/812-2691/812-269

Tel-fax:051/814-071

051/814-07247;814-072

Mob:091/4-814 -072

e-mail:ured@ogs-itijardovica-delnice.skole.hr

Temeljem članka 107. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi

(N. N. 87/08,86/09,91/10,105/10 , 90/11 i 16/12)

Osnovna glazbena škola Ive Tijardovića Delnice ,Školska 25,51300 Delnice

na dan 23. studenog 2015. godine raspisuje

N A T J E Č A J

za popunu radnog mjesta

- učitelj/ica FLAUTE: 1 izvršitelj neodređeno nepuno radno vrijeme- 20 sati ukupnog tjednog zaduženja (11 sati u nastavi)
- učitelj/ica GITARE: 1 izvršitelj na neodređeno puno radno vrijeme- 40 sati ukupnog tjednog zaduženja (22 sati u nastavi)

Uvjeti prema Zakonu o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi.

Natječaj traje osam ( 8 ) dana od dana objave, a prijave s potrebnom dokumentacijom treba dostaviti poštom na gore navedenu adresu sa naznakom “Za natječaj ” .

Nepotpune prijave neće se razmatrati

UČITELJ/ICA HARMONIKE, TRUBE I SOLFEGGIA

OSNOVNA GLAZBENA ŠKOLA IVE TIJARDOVIĆA DELNICE

Školska 25,51300 Delnice

Matični broj:3391523

OIB:25862469667

051/812-2691/812-269

Tel-fax:051/814-071

051/814-07247;814-072

Mob:091/4-814 -072

e-mail:ured@ogs-itijardovica-delnice.skole.hr

Temeljem članka 107. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi

(N. N. 87/08,86/09,91/10,105/10 , 90/11 i 16/12)

Osnovna glazbena škola Ive Tijardovića Delnice ,Školska 25,51300 Delnice

na dan 16. listopada 2015. godine raspisuje

N A T J E Č A J

za popunu radnog mjesta

- učitelj/ica TRUBE: 1 izvršitelj neodređeno nepuno radno vrijeme- 20 sati ukupnog tjednog zaduženja (11 sati u nastavi)
- učitelj/ica HARMONIKE: 1 izvršitelj na neodređeno nepuno radno vrijeme- 20 sati ukupnog tjednog zaduženja (11 sati u nastavi)
- učitelj/ica SOLFEGGIA: 1 izvršitelj na određeno nepuno radno vrijeme- 18 sati ukupnog tjednog zaduženja (10 sati u nastavi)

Uvjeti prema Zakonu o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi.

Natječaj traje osam ( 8 ) dana od dana objave, a prijave s potrebnom dokumentacijom treba dostaviti poštom na gore navedenu adresu sa naznakom “Za natječaj ” .

Nepotpune prijave neće se razmatrati

UČITELJI-UČITELJICE

OSNOVNA GLAZBENA ŠKOLA IVE TIJARDOVIĆA DELNICE

Školska 25,51300 Delnice

Matični broj:3391523

OIB:25862469667

051/812-2691/812-269

Tel-fax:051/814-071

051/814-07247;814-072

Mob:091/4-814 -072

e-mail:ured@ogs-itijardovica-delnice.skole.hr

Temeljem članka 107. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi

(N. N. 87/08,86/09,91/10,105/10 , 90/11 i 16/12)

Osnovna glazbena škola Ive Tijardovića Delnice ,Školska 25,51300 Delnice

na dan 17. kolovoza 2015. godine raspisuje

N A T J E Č A J

za popunu radnog mjesta

- učitelj/ica UDARALJKI: 1 izvršitelj određeno nepuno radno vrijeme- 9 sati u nastavi

- učitelj/ica SOLFEGGIA: 1 izvršitelj na neodređeno nepuno radno vrijeme- 11 sati u nastavi

- učitelj/ica SOLFEGGIA: 1 izvršitelj na određeno nepuno radno vrijeme- 6 sati u nastavi

- učitelj/ica KLARINETA: 1 izvršitelj na neodređeno puno radno vrijeme- 22 sata u nastavi

- učitelj/ica GITARE: 1 izvršitelj na određeno puno radno vrijeme- 22 sata u nastavi

- učitelj/ica KLAVIRA: 1 izvršitelj na određeno nepuno radno vrijeme- 5 sati u nastavi

- učitelj/ica TRUBE: 1 izvršitelj na neodređeno nepuno radno vrijeme- 11 sati u nastavi

- učitelj/ica TRUBE: 1 izvršitelj na određeno nepuno radno vrijeme- 4 sata u nastavi

 

Uvjeti prema Zakonu o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi.

Natječaj traje osam ( 8 ) dana od dana objave, a prijave s potrebnom dokumentacijom treba dostaviti poštom na gore navedenu adresu sa naznakom “Za natječaj ” .

Nepotpune prijave neće se razmatrati

UČITELJ/ICA FLAUTE I SOLFEGGIA

OSNOVNA GLAZBENA ŠKOLA IVE TIJARDOVIĆA DELNICE

Školska 25,51300 Delnice

Matični broj:3391523

OIB:25862469667

051/812-2691/812-269

Tel-fax:051/814-071

051/814-07247;814-072

Mob:091/4-814 -072

e-mail:ured@ogs-itijardovica-delnice.skole.hr

Temeljem članka 107. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi

(N. N. 87/08,86/09,91/10,105/10 , 90/11 i 16/12)

Osnovna glazbena škola Ive Tijardovića Delnice ,Školska 25,51300 Delnice

na dan 31. srpnja 2015. godine raspisuje

N A T J E Č A J

za popunu radnog mjesta

- učitelj/ica FLAUTE: 1 izvršitelj određeno nepuno radno vrijeme- 20 sati ukupnog tjednog zaduženja (11 sati u nastavi)
- učitelj/ica SOLFEGGIA: 1 izvršitelj na neodređeno nepuno radno vrijeme- 20 sati ukupnog tjednog zaduženja (11 sati u nastavi)
- učitelj/ica SOLFEGGIA: 1 izvršitelj na određeno nepuno radno vrijeme- 11 sati ukupnog tjednog zaduženja (6 sati u nastavi)

Uvjeti prema Zakonu o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi.

Natječaj traje osam ( 8 ) dana od dana objave, a prijave s potrebnom dokumentacijom treba dostaviti poštom na gore navedenu adresu sa naznakom “Za natječaj ” .

Nepotpune prijave neće se razmatrati

UČITELJ/UČITELJICA GITARE

OSNOVNA GLAZBENA ŠKOLA IVE TIJARDOVIĆA DELNICE

Školska 25,51300 Delnice

Matični broj:3391523

OIB:25862469667

051/812-2691/812-269

Tel-fax:051/814-071

051/814-07247;814-072

Mob:091/4-814 -072

e-mail:ured@ogs-itijardovica-delnice.skole.hr

Temeljem članka 107. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi

(N. N. 87/08,86/09,91/10,105/10 , 90/11 i 16/12)

Osnovna glazbena škola Ive Tijardovića Delnice ,Školska 25,51300 Delnice

na dan 14. travnja  2015. godine raspisuje

N A T J E Č A J

za popunu radnog mjesta

 

- učitelj/ica GITARE  1 izvršitelj na neodređeno puno radno vrijeme- 40 sati ukupnog tjednog zaduženja (22 sata u nastavi)

Uvjeti prema Zakonu o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi.

Natječaj traje osam ( 8 ) dana od dana objave, a prijave s potrebnom dokumentacijom treba dostaviti poštom na gore navedenu adresu sa naznakom “Za natječaj ” .

Nepotpune prijave neće se razmatrati

UČITELJ/UČITELJICA GITARE

OSNOVNA GLAZBENA ŠKOLA IVE TIJARDOVIĆA DELNICE

Školska 25,51300 Delnice

Matični broj:3391523

OIB:25862469667

051/812-2691/812-269

Tel-fax:051/814-071

051/814-07247;814-072

Mob:091/4-814 -072

e-mail:ured@ogs-itijardovica-delnice.skole.hr

Temeljem članka 107. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi

(N. N. 87/08,86/09,91/10,105/10 , 90/11 i 16/12)

Osnovna glazbena škola Ive Tijardovića Delnice ,Školska 25,51300 Delnice

na dan 9. ožujka  2015. godine raspisuje

N A T J E Č A J

za popunu radnog mjesta

 

- učitelj/ica GITARE  1 izvršitelj na određeno puno radno vrijeme- 40 sati ukupnog tjednog zaduženja (22 sata u nastavi)

Uvjeti prema Zakonu o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi.

Natječaj traje osam ( 8 ) dana od dana objave, a prijave s potrebnom dokumentacijom treba dostaviti poštom na gore navedenu adresu sa naznakom “Za natječaj ” .

Nepotpune prijave neće se razmatrati

UČITELJ/UČITELJICA UDARALJKI

OSNOVNA GLAZBENA ŠKOLA IVE TIJARDOVIĆA DELNICE

Školska 25,51300 Delnice

Matični broj:3391523

OIB:25862469667

051/812-2691/812-269

Tel-fax:051/814-071

051/814-07247;814-072

Mob:091/4-814 -072

e-mail:ured@ogs-itijardovica-delnice.skole.hr

Temeljem članka 107. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi

(N. N. 87/08,86/09,91/10,105/10 , 90/11 i 16/12)

Osnovna glazbena škola Ive Tijardovića Delnice ,Školska 25,51300 Delnice

na dan 19. siječnja  2015. godine raspisuje

N A T J E Č A J

za popunu radnog mjesta


- učitelj/ica udaraljki: 1 izvršitelj na određeno nepuno radno vrijeme- 8 sati  nastave tjedno

( 15 sati ukupnog tjednog zaduženja)

Uvjeti prema Zakonu o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi.

Natječaj traje osam ( 8 ) dana od dana objave, a prijave s potrebnom dokumentacijom treba dostaviti poštom na gore navedenu adresu sa naznakom “Za natječaj ” .

Nepotpune prijave neće se razmatrati

UČITELJ/ICA TRUBE, HARMONIKE

OSNOVNA GLAZBENA ŠKOLA IVE TIJARDOVIĆA DELNICE

Školska 25,51300 Delnice

Matični broj:3391523

OIB:25862469667

051/812-2691/812-269

Tel-fax:051/814-071

051/814-07247;814-072

Mob:091/4-814 -072

e-mail:ured@ogs-itijardovica-delnice.skole.hr

Temeljem članka 107. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi

(N. N. 87/08,86/09,91/10,105/10 , 90/11 i 16/12)

Osnovna glazbena škola Ive Tijardovića Delnice ,Školska 25,51300 Delnice

na dan 29.  listopada  2014. godine raspisuje

N A T J E Č A J

za popunu radnog mjesta

- učitelj/ica  trube: 1 izvršitelj na neodređeno nepuno radno vrijeme -11 sati nastave tjedno

( 20 sati ukupnog tjednog zaduženja)

- učitelj/ica harmonike: 1 izvršitelj na neodređeno nepuno radno vrijeme- 11 sata nastave tjedno

(20 sati ukupnog tjednog zaduženja)

 

Uvjeti prema Zakonu o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi.

Natječaj traje osam ( 8 ) dana od dana objave, a prijave s potrebnom dokumentacijom treba dostaviti poštom na gore navedenu adresu sa naznakom “Za natječaj ” .

Nepotpune prijave neće se razmatrati

UČITELJ-UČITELJICA FLAUTE, KLARINETA, TRUBE, UDARALJKI

OSNOVNA GLAZBENA ŠKOLA IVE TIJARDOVIĆA DELNICE

Školska 25,51300 Delnice

Matični broj:3391523

OIB:25862469667

051/812-2691/812-269

Tel-fax:051/814-071

051/814-07247;814-072

Mob:091/4-814 -072

e-mail:ured@ogs-itijardovica-delnice.skole.hr

Temeljem članka 107. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi

(N. N. 87/08,86/09,91/10,105/10 , 90/11 i 16/12)

Osnovna glazbena škola Ive Tijardovića Delnice ,Školska 25,51300 Delnice

na dan 18.kolovoza 2014. godine raspisuje

N A T J E Č A J

za popunu radnog mjesta

- učitelj/ica  flaute : 1 izvršitelj na neodređeno nepuno radno vrijeme- 11 sati nastave tjedno

( 20 sati ukupnog tjednog zaduženja)

- učitelj/ica  trube: 1 izvršitelj na neodređeno nepuno radno vrijeme -11 sati nastave tjedno

( 20 sati ukupnog tjednog zaduženja)

- učitelj/ica klarineta: 1 izvršitelj na neodređeno puno radno vrijeme- 22 sata nastave tjedno

(40 sati ukupnog tjednog zaduženja)

- učitelj/ica udaraljki: 1 izvršitelj na određeno nepuno radno vrijeme- 8 sati  nastave tjedno

( 15 sati ukupnog tjednog zaduženja)

Uvjeti prema Zakonu o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi.

Natječaj traje osam ( 8 ) dana od dana objave, a prijave s potrebnom dokumentacijom treba dostaviti poštom na gore navedenu adresu sa naznakom “Za natječaj ” .

Nepotpune prijave neće se razmatrati

RAVNATELJ/RAVNATELJICA

 

Na temelju članka 127. i članka 165.stavak 1. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (NN br. 87/08,86/09,92/10,105/10,90/11,5/12,16/12,86/12,126/12,94/13) i članka 62.Statuta Osnovne glazbene škole Ive Tijardovića Delnice, Školski odbor Osnovne glazbene škole Ive Tijardovića Delnice,Školska 25,Delnice , 18. svibnja 2014. godine  raspisuje

 

NATJEČAJ

za izbor i imenovanje ravnatelja škole (m/ž)

 

Uvjeti: Za ravnatelja može biti imenovana osoba koja ima visoku ili višu stručnu spremu potrebnu za učitelja ili stručnog suradnika osnovne škole, koja ima najmanje pet (5) godina radnog iskustva na odgojno-obrazovnim poslovima u osnovnoj ili srednjoj školi.

Uz pisanu prijavu na natječaj kandidati su obvezni priložiti slijedeću dokumentaciju u izvorniku ili ovjerenom presliku:

-       životopis

-       diplomu o stečenoj stručnoj spremi

-       domovnicu

-       dokaz o radnom iskustvu na odgojno – obrazovnim poslovima (potvrda škole)

-       dokaz o položenom stručnom ispitu ili dokaz kojim se dokazuje da je osoba oslobođena  obveze polaganja stručnog ispita

-       uvjerenje da protiv osobe nije pokrenut i ne vodi se kazneni postupak glede zapreka za zasnivanje radnog odnosa prema članku 106. stavku 3. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (ne starije od 6 mjeseci).)

 

Ravnatelj se imenuje na vrijeme od 5 godina.

Rok za podnošenje prijava kandidata je 8 dana od dana objave natječaja.

Prijave s potrebnom dokumentacijom dostaviti na adresu Osnovna glazbena škole Ive Tijardovića Delnice, Školska 25,51300 Delnice u zatvorenoj omotnici s naznakom «Natječaj za ravnatelja-ne otvarati».

Nepotpune i nepravovremene prijave neće se razmatrati.

O rezultatima natječaja kandidati će biti obaviješteni u roku od 45 dana od isteka roka za podnošenjeprijava.

UČITELJ UDARALJKI

OSNOVNA GLAZBENA ŠKOLA IVE TIJARDOVIĆA DELNICE

Školska 25,51300 Delnice

Matični broj:3391523

OIB:25862469667

Telefon:051/812-269

Tel-fax:051/814-071

Tel. 051/814-072

Mob:091/4-814 -072

e-mail:ogs-ive-tijardovica@ri.t-com.hr

Temeljem članka 107. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi

(N. N. 87/08,86/09,91/10,105/10 , 90/11 i 16/12)

Osnovna glazbena škola Ive Tijardovića Delnice ,Školska 25,51300 Delnice, na dan 10.travnja  2014. raspisuje

N A T J E Č A J

za popunu radnog mjesta

- UČITELJ UDARALJKI: 1 izvršitelj na određeno nepuno radno vrijeme- 8 SATI U NASTAVI (UKUPNO 15 SATI TJEDNOG ZADUŽENJA)

Uvjeti prema Zakonu o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi.

Natječaj traje osam ( 8 ) dana od dana objave, a prijave s potrebnom dokumentacijom treba dostaviti poštom na gore navedenu adresu sa naznakom “Za natječaj ” .

Nepotpune prijave neće se razmatrati.

UČITELJ UDARALJKI

OSNOVNA GLAZBENA ŠKOLA IVE TIJARDOVIĆA DELNICE

Školska 25,51300 Delnice

Matični broj:3391523

OIB:25862469667

Telefon:051/812-269

Tel-fax:051/814-071

Tel. 051/814-072

Mob:091/4-814 -072

e-mail:ogs-ive-tijardovica@ri.t-com.hr

Temeljem članka 107. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi

(N. N. 87/08,86/09,91/10,105/10 , 90/11 i 16/12)

Osnovna glazbena škola Ive Tijardovića Delnice ,Školska 25,51300 Delnice, na dan 1.veljače 2014. raspisuje

N A T J E Č A J

za popunu radnog mjesta

- UČITELJ UDARALJKI: 1 izvršitelj na određeno nepuno radno vrijeme (20 sati tjedno)

Uvjeti prema Zakonu o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi.

Natječaj traje osam ( 8 ) dana od dana objave, a prijave s potrebnom dokumentacijom treba dostaviti poštom na gore navedenu adresu sa naznakom “Za natječaj ” .

Nepotpune prijave neće se razmatrati.

UČITELJ KLARINETA

OSNOVNA GLAZBENA ŠKOLA IVE TIJARDOVIĆA DELNICE

Školska 25,51300 Delnice

Matični broj:3391523

OIB:25862469667

Telefon:051/812-269

Tel-fax:051/814-071

Tel. 051/814-072

Mob:091/4-814 -072

e-mail:ogs-ive-tijardovica@ri.t-com.hr

Temeljem članka 107. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi

(N. N. 87/08,86/09,91/10,105/10 , 90/11 i 16/12)

Osnovna glazbena škola Ive Tijardovića Delnice ,Školska 25,51300 Delnice, na dan 22.siječnja 2014. raspisuje

N A T J E Č A J

za popunu radnog mjesta

- UČITELJ KLARINETA: 1 izvršitelj na neodređeno puno radno vrijeme (40 sati tjedno)

Uvjeti prema Zakonu o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi.

Natječaj traje osam ( 8 ) dana od dana objave, a prijave s potrebnom dokumentacijom treba dostaviti poštom na gore navedenu adresu sa naznakom “Za natječaj ” .

Nepotpune prijave neće se razmatrati.

UČITELJ KLARINETA

OSNOVNA GLAZBENA ŠKOLA IVE TIJARDOVIĆA DELNICE

Školska 25,51300 Delnice

Matični broj:3391523

OIB:25862469667

Telefon:051/812-269

Tel-fax:051/814-071

Tel. 051/814-072

Mob:091/4-814 -072

e-mail:ogs-ive-tijardovica@ri.t-com.hr

Temeljem članka 107. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi

(N. N. 87/08,86/09,91/10,105/10 , 90/11 i 16/12)

Osnovna glazbena škola Ive Tijardovića Delnice ,Školska 25,51300 Delnice na dan 16. prosinca 2013. raspisuje

N A T J E Č A J

za popunu radnog mjesta

- UČITELJ KLARINETA: 1 izvršitelj na neodređeno puno radno vrijeme (40 sati tjedno)

Uvjeti prema Zakonu o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi.

Natječaj traje osam ( 8 ) dana od dana objave, a prijave s potrebnom dokumentacijom treba dostaviti poštom na gore navedenu adresu sa naznakom “Za natječaj ” .

Nepotpune prijave neće se razmatrati.

UČITELJ SOLFEGGIA

OSNOVNA GLAZBENA ŠKOLA IVE TIJARDOVIĆA DELNICE

Školska 25,51300 Delnice

Matični broj:3391523

OIB:25862469667

Telefon:051/812-269

Tel-fax:051/814-071

Tel. 051/814-072

Mob:091/4-814 -072

e-mail:ogs-ive-tijardovica@ri.t-com.hr

Temeljem članka 107. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi

(N. N. 87/08,86/09,91/10,105/10 , 90/11 i 16/12)

Osnovna glazbena škola Ive Tijardovića Delnice ,Školska 25,51300 Delnice na dan 3.prosinca 2013. raspisuje

N A T J E Č A J

za popunu radnog mjesta

- učitelj solfeggia : 1 izvršitelj na neodređeno nepuno radno vrijeme- 15 sati nastave tjedno (ukupno 22 sata tjednog zaduženja)

Uvjeti prema Zakonu o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi.

Natječaj traje osam ( 8 ) dana od dana objave, a prijave s potrebnom dokumentacijom treba dostaviti poštom na gore navedenu adresu sa naznakom “Za natječaj ” .

Nepotpune prijave neće se razmatrati

UČITELJ FLAUTE, GITARE, SOLFEGGIA, HARMONIKE

OSNOVNA GLAZBENA ŠKOLA IVE TIJARDOVIĆA DELNICE

Školska 25,51300 Delnice

Matični broj:3391523

OIB:25862469667

Telefon:051/812-269

Tel-fax:051/814-071

Tel. 051/814-072

Mob:091/4-814 -072

e-mail:ogs-ive-tijardovica@ri.t-com.hr

Temeljem članka 107. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi

(N. N. 87/08,86/09,91/10,105/10 , 90/11 i 16/12)

Osnovna glazbena škola Ive Tijardovića Delnice ,Školska 25,51300 Delnice na dan 31. listopada 2013. raspisuje

N A T J E Č A J

za popunu radnog mjesta

- učitelj solfeggia : 1 izvršitelj na određeno nepuno radno vrijeme- 3 sata nastave tjedno

- učitelj flaute: 1 izvršitelj na određeno nepuno radno vrijeme -8 sati nastave tjedno

- učitelj gitare: 1 izvršitelj na određeno nepuno radno vrijeme- 2 sata nastave tjedno

- učitelj harmonike: 1 izvršitelj na određeno nepuno radno vrijeme- 3 sata nastave tjedno

Uvjeti prema Zakonu o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi.

Natječaj traje osam ( 8 ) dana od dana objave, a prijave s potrebnom dokumentacijom treba dostaviti poštom na gore navedenu adresu sa naznakom “Za natječaj ” .

Nepotpune prijave neće se razmatrati

UČITELJ TRUBE, KLARINETA, UDARALJKI

OSNOVNA GLAZBENA ŠKOLA IVE TIJARDOVIĆA DELNICE

Školska 25,51300 Delnice

Matični broj:3391523

OIB:25862469667

Telefon:051/812-269

Tel-fax:051/814-071

Tel. 051/814-072

Mob:091/4-814 -072

e-mail:ogs-ive-tijardovica@ri.t-com.hr

Temeljem članka 107. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi

(N. N. 87/08,86/09,91/10,105/10 , 90/11 i 16/12)

Osnovna glazbena škola Ive Tijardovića Delnice ,Školska 25,51300 Delnice na dan 14. kolovoza 2013. raspisuje

N A T J E Č A J

za popunu radnog mjesta

- učitelj trube : 1 izvršitelj na neodređeno nepuno radno vrijeme-pola radnog vremena (20 sati tjedno)

- učitelj klarineta: 1 izvršitelj na neodređeno puno radno vrijeme (40 sati tjedno)

- učitelj udaraljki: 1 izvršitelj na određeno nepuno radno vrijeme-pola radnog vremena(20 sati tjedno)

Uvjeti prema Zakonu o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi.

Natječaj traje osam ( 8 ) dana od dana objave, a prijave s potrebnom dokumentacijom treba dostaviti poštom na gore navedenu adresu sa naznakom “Za natječaj ” .

Nepotpune prijave neće se razmatrati.

UČITELJ KLAVIRA

OSNOVNA GLAZBENA ŠKOLA  IVE  TIJARDOVIĆA DELNICE

Školska 25,51300 Delnice

Matični broj:3391523

OIB:25862469667

Telefon:051/812-269

Tel-fax:051/814-071

Tel. 051/0814-072

Mob:091/48 14 072

e-mail:ogs-ive-tijardovica@ri.t-com.hr

Temeljem članka 107. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi

(N. N. 87/08,86/09,91/10,105/10 , 90/11 i 16/12)

Osnovna glazbena škola Ive  Tijardovića Delnice ,Školska 25,51300 Delnice  na dan 18.siječnja 2013.  raspisuje

        N A T J E Č A J

      za popunu radnog mjesta

   - učitelj klavira  :  1 izvršitelj na  neodređeno nepuno radno vrijeme-12 sati u nastavi (ukupno 22 sata ukupnog tjednog zaduženja)

Uvjeti prema Zakonu o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi.

Natječaj traje osam ( 8 ) dana od dana objave, a prijave s potrebnom dokumentacijom treba dostaviti poštom na gore navedenu adresu.

Nepotpune prijave neće se razmatrati.

TAJNIK

OSNOVNA GLAZBENA ŠKOLA  IVE  TIJARDOVIĆA DELNICE

Školska 25,51300 Delnice

Matični broj:3391523

OIB:25862469667

Telefon:051/812-269

Tel-fax:051/814-071

Tel. 051/0814-072

Mob:091/48 14 072

e-mail:ogs-ive-tijardovica@ri.t-com.hr

Temeljem članka 107. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi

(N. N. 87/08,86/09,91/10,105/10 , 90/11 i 16/12)

Osnovna glazbena škola Ive  Tijardovića Delnice ,Školska 25,51300 Delnice  na dan 17. listopada 2012. raspisuje

        N A T J E Č A J

      za popunu radnog mjesta

   - tajnik  :  1 izvršitelj na  određeno nepuno radno vrijeme-pola radnog vremena (20 sati tjedno)

 

Uvjeti prema Zakonu o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi.

Natječaj traje osam ( 8 ) dana od dana objave, a prijave s potrebnom dokumentacijom treba dostaviti poštom na gore navedenu adresu.

Nepotpune prijave neće se razmatrati.

UČITELJ FLAUTE, SOLFEGGIA, GITARE I HARMONIKE

OSNOVNA GLAZBENA ŠKOLA IVE TIJARDOVIĆA DELNICE

Školska 25,51300 Delnice

Matični broj:3391523

OIB:25862469667

Telefon:051/812-269

Tel-fax:051/814-071

Tel. 051/814-072

Mob:091/4-8 14 -072

e-mail:ogs-ive-tijardovica@ri.htnet.hr

Temeljem članka 107. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi

(N. N. 87/08,86/09,91/10,105/10 , 90/11 i 16/12)

Osnovna glazbena škola Ive Tijardovića Delnice ,Školska 25,51300 Delnice na dan 5. listopada 2012. raspisuje

N A T J E Č A J

za popunu radnog mjesta

- učitelj flaute : 1 izvršitelj na određeno nepuno radno vrijeme-6 sati nastave tjedno

- učitelj harmonike: 1 izvršitelj na određeno nepuno radno vrijeme-2 sata nastave tjedno

- učitelj solfeggia: 1 izvršitelj na određeno nepuno radno vrijeme-3 sata nastave tjedno

- učitelj gitare: 1 izvršitelj na određeno nepuno radno vrijeme-11 sati nastave tjedno

Uvjeti prema Zakonu o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi.

Natječaj traje osam ( 8 ) dana od dana objave, a prijave s potrebnom dokumentacijom treba dostaviti poštom na gore navedenu adresu sa naznakom “Za natječaj ” .

Nepotpune prijave neće se razmatrati.

Učitelj trube, glasovira, solfeggia i udaraljki

OSNOVNA GLAZBENA ŠKOLA IVE TIJARDOVIĆA DELNICE

Školska 25,51300 Delnice

Matični broj:3391523

OIB:25862469667

Telefon:051/812-269

Tel-fax:051/814-071

Tel. 051/814-072

Mob:091/4-8 14 -072

e-mail:ogs-ive-tijardovica@ri.htnet.hr

Temeljem članka 107. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi

(N. N. 87/08,86/09,91/10,105/10 , 90/11 i 16/12)

Osnovna glazbena škola Ive Tijardovića Delnice ,Školska 25,51300 Delnice na dan 10. kolovoza 2012. raspisuje

N A T J E Č A J

za popunu radnog mjesta

- učitelj trube : 1 izvršitelj na neodređeno nepuno radno vrijeme-pola radnog vremena (20 sati tjedno)

- učitelj glasovira: 1 izvršitelj na neodređeno nepuno radno vrijeme-pola radnog vremena (20 sati tjedno)

- učitelj solfeggia: 1 izvršitelj na neodređeno nepuno radno vrijeme-pola radnog vremena (20 sati tjedno)

- učitelj udaraljki: 1 izvršitelj na neodređeno nepuno radno vrijeme-15 sati tjedno

Uvjeti prema Zakonu o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi.

Natječaj traje osam ( 8 ) dana od dana objave, a prijave s potrebnom dokumentacijom treba dostaviti poštom na gore navedenu adresu sa naznakom “Za natječaj ” .

Nepotpune prijave neće se razmatrati.

TAJNIK-RAČUNOVOĐA

OSNOVNA GLAZBENA ŠKOLA  IVE  TIJARDOVIĆA DELNICE

Školska 25,51300 Delnice

Matični broj:3391523

OIB:25862469667

Telefon:051/812-269

Tel-fax:051/814-071

Tel. 051/0814-072

Mob:091/48 14 072

e-mail:ogs-ive-tijardovica@ri.htnet.hr

Temeljem članka 107. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi

(N. N. 87/08,86/09,91/10,105/10 , 90/11 i 16/12)

Osnovna glazbena škola Ive  Tijardovića Delnice ,Školska 25,51300 Delnice  na dan 22. veljače 2012. raspisuje

        N A T J E Č A J

      za popunu radnog mjesta

   - tajnik  :  1 izvršitelj na  određeno nepuno radno vrijeme-pola radnog vremena (20 sati tjedno)

- računovođa :  1 izvršitelj na  određeno nepuno radno vrijeme-pola radnog vremena (20 sati tjedno)

Uvjeti prema Zakonu o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi.

Natječaj traje osam ( 8 ) dana od dana objave, a prijave s potrebnom dokumentacijom treba dostaviti poštom na gore navedenu adresu.

Nepotpune prijave neće se razmatrati.

UČITELJ TRUBE

OSNOVNA GLAZBENA ŠKOLA  IVE  TIJARDOVIĆA DELNICE

  Školska 25,51300 Delnice

Matični broj:3391523

OIB:25862469667

Telefon:051/812-269

Tel-fax:051/814-071

Mob:091/48 14 071

e-mail:ogs-ive-tijardovica@ri.htnet.hr

Temeljem članka 107. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi

 (N. N. 87/08,86/09,91/10,105/10 i 90/11)

Osnovna glazbena škola Ive  Tijardovića Delnice ,Školska 25,51300 Delnice  na dan 13.listopada 2011. raspisuje

        N A T J E Č A J

      za popunu radnog mjesta

   - učitelj trube    :  1 izvršitelj na  neoodređeno nepuno radno vrijeme-pola radnog vremena

 Uvjeti prema Zakonu o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi.

Natječaj traje osam ( 8 ) dana od dana objave, a prijave s potrebnom dokumentacijom treba

dostaviti na gore navedenu adresu.

Nepotpune prijave neće se razmatrati.